GDPR Integritetspolicy

Integritetspolicy för Austin Morris Wolseley klubben  

organisationsnummer 843002-6321


Fastställd 2019-05-18, Reviderad 2022-07-30, revideras senast 2023-09-18.


I enlighet med gällande lagstiftning för personlig integritet måste varje organisation som lagrar personuppgifter ha en integritetspolicy som beskriver syfte, omfattning och avgränsningar för de personuppgifter som lagras.Austin Morris Wolseley klubben policy beskriver vilka personuppgifter vi lagrar, syftet med lagringen samt när gallring sker. Policyn beskriver också vad du som enskild medlem ska göra för att begära utdrag om vad som finns lagrat om dig och för att rätta felaktigheter som du har upptäckt. Vidare beskrivs vad du ska göra för att få dina uppgifter raderade.


Följande register med personuppgifter hanteras av Austin Morris Wolseley klubben


Medlemsregistret.

Här lagras medlemmens namn, adress (även mailadresser), telefonnummer och andra kontaktuppgifter (samt fordonsinnehav). Vidare registreras om medlemmen betalt medlemsavgiften samt om medlemmen har särskild funktion i föreningen (exempelvis som styrelsemedlem). Registret gallras minst årligen, då uppgifter om medlemmar som lämnat föreningen raderas. Syftet med lagringen är att möjliggöra administration av föreningen samt hantera utskick och uppbörd. Uppgifter ur medlemsregistret lämnas inte ut till tredje part.


Tillfälliga register för sammankomster.

Från tid till annan skapar vi register för att hantera anmälningar och deltagande i sammankomster. De uppgifter som lagras är samma som för medlemsregistret eller färre. Senast två år efter sammankomsten raderas normalt dessa person- uppgifter. I vissa fall finns det historiska skäl att bevara delar av personuppgifterna så länge klubben existerar. Det gäller deltagarlistor och resultatlistor i evenemang av typ rallyn. Det ska i förekommande framgå vid anmälningstillfället att uppgifterna kan komma att sparas av historiska skäl.

Uppgifter ur tillfälliga register lämnas inte ut till tredje part. Undantag kan förekomma för uppgifter till media vid sammankomster av rally- eller utställningskaraktär.


Allmänt gäller:

För alla våra typer av register gäller att enskild medlem eller deltagare i sammankomst äger rätt att begära uppgift om vad som finns lagrat om personen.

Vidare finns rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade samt att få sina uppgifter helt raderade.

Den som begär radering ska upplysas om att medlemskap inte längre är möjligt alternativt att deltagande i sammankomst inte heller är möjligt.


Begäran om utdrag, rättelse eller radering ska ställas skriftligen till klubbens personuppgifts-ansvarige.


Med hänvisning till historiska skäl kommer tryckta alster, t ex medlemslistor och deltagarlistor, inte att korrigeras eller kasseras